Parafia pw. św. Małgorzaty i Katarzyny w Kętach

Akcja katolicka

„…Jesteście potrzebni Kościołowi i światu jako świeccy,
potrzebni odważni w myśleniu i czynach,
odważni w diagnozowaniu chorób społecznych
i skuteczni w leczeniu narodowych wad„

(Abp. Józef Michalik podczas pielgrzymki Akcji Katolickiej na Jasną Górę 17.06.06)

Czym jest Akcja Katolicka?

Akcja Katolicka jest katolickim stowarzyszeniem świeckich, o zasięgu ogólnopolskim. Swymi korzeniami sięga do tradycji przedwojennych. Działa poprzez oddziały przy parafiach, a swoje istnienie opiera na prawdzie o Kościele. Już od czasów apostolskich osoby świeckie współpracowały z hierarchią kościelną w realizowaniu misji apostolskiej, co wpisało się na stałe w tradycję Kościoła(por. Rz 16,3; Flp 4,3). Wagę tej współpracy podkreślił Sobór Watykański II i posoborowe nauczanie Kościoła.
Również papież Jan Paweł II postulował odrodzenie Akcji Katolickiej w Polsce. Do biskupów polskich podczas wizyty Ad limina Apostolorum, 12 stycznia 1993 roku, mówił: "Trzeba więc, aby na nowo odżyła. Bez niej bowiem infrastruktura zrzeszeń katolickich w Polsce byłaby niepełna".
Podejmując to wezwanie, Konferencja Episkopatu Polski powołała w 1996 roku do życia Akcję Katolicką. Jej celem jest włączanie ludzi świeckich w budowanie Kościoła Chrystusowego oraz w zorganizowaną misję apostolską, dzięki której będą mogli "czynić obecnym i aktywnym Kościół w takich miejscach i takich okolicznościach, gdzie jedynie przy ich pomocy stać się on może solą ziemi" (KK, n. 33).

HYMN AKCJI KATOLICKIEJ W POLSCE
1. My chcemy Boga, Panno święta!
O, usłysz naszych wołań głos!
Miłości Bożej dźwigać pęta,
To nasza chluba, to nasz los.
Ref.
Błogosław, słodka Pani!
Błogosław wszelki stan!
My chcemy Boga!
My, poddani!
On naszym Królem, On nasz Pan! (2x)
2. My chcemy Boga w rodzin kole!
W troskach rodziców, dziatek snach!
My chcemy Boga w książce, w szkole,
W godzinach wytchnień, w pracy dniach.
Ref.
3. My chcemy Boga w naszym kraju!
Wśród starodawnych polskich strzech!
W polskim języku i zwyczaju,
Niech Boga wielbi Chrobry, Lech.
Ref.
4. My chcemy Boga w każdej chwili!
I dziś i jutro, w szczęściu, w łzach!
Czy nam się pociech niebo schyli,
Czy w gruzach legnie szczęścia gmach.
Ref.
5. My chcemy Boga! Jego prawo,
Niech będzie naszym czynów tchem!
Byśmy umieli chętnie, żwawo:
Obierać dobre, gardzić złem!

CEL I DZIAŁANOŚĆ AKCJI KATOLICKIEJ
Art. 9.
Celem Akcji Katolickiej jest pogłębianie formacji chrześcijańskiej oraz organizowanie bezpośredniej współpracy katolików świeckich z hierarchią kościelną, w prowadzeniu misji apostolskiej Kościoła.
Akcja Katolicka realizuje swój cel poprzez:
a) pogłębienie życia religijnego, moralnego, intelektualnego i kulturalnego oraz ukierunkowanie na zadania apostolskie,
b) przenikanie wartościami ewangelicznymi życia społecznego,
c) zajmowanie stanowiska w sprawach publicznych Kościoła, a zwłaszcza reagowanie na zagrożenia wiary i moralności chrześcijańskiej,
d) kształcenie działaczy katolickich i wychowanie ich do aktywności w życiu społecznym, gospodarczym, kulturalnym i politycznym.
Art. 10.
Akcja Katolicka może prowadzić:

  • działalność oświatową i wychowawczą,
  • działalność kulturalną i informacyjno-wydawniczą,
  • działalność dobroczynną,
  • działalność turystyczno - sportową,
  • działalność gospodarczą.


Członkowie Akcji Katolickiej, ich prawa i obowiązki
Art. 11.
Wśród członków Akcji Katolickiej wyróżnia się:
- zwyczajnych,
- wspierających.
Art. 12.
Członkiem zwyczajnym Akcji Katolickiej może zostać katolik świecki, który ukończył 18 rok życia. Przyjęcie do Akcji Katolickiej poprzedza odbycie rocznego stażu kandydackiego. W uzasadnionych przypadkach staż kandydacki może być skrócony. Młodzież od 16 do 18 roku życia, uczestnicząca w działalności Akcji Katolickiej, otrzymuje status kandydata. Członek zwyczajny Akcji Katolickiej może należeć do innych stowarzyszeń, które nie sprzeciwiają się wartościom i zasadom nauki społecznej Kościoła.
Art. 13.
Warunkiem przyjęcia na członka Akcji Katolickiej, jest oświadczenie o gotowości wstąpienia do Akcji Katolickiej, złożone w formie pisemnej, skierowane do Zarządu Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej. Uchwałę w sprawie przyjęcia na członka Akcji Katolickiej oraz skrócenia stażu kandydackiego podejmuje Zarząd Diecezjalnego Instytutu, na wniosek Zarządu Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej, zawierający opinię parafialnego Asystenta Kościelnego.
Art. 14.
Członkom zwyczajnym Akcji Katolickiej przysługują następujące prawa:
- udział w przedsięwzięciach podejmowanych przez Akcję Katolicką,
- czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach do władz Akcji Katolickiej.
Art. 15.
Do obowiązków członków zwyczajnych Akcji Katolickiej należy:
- realizowanie celów Akcji Katolickiej,
- przestrzeganie postanowień statutu i regulaminów Akcji Katolickiej oraz stosowanie się do uchwał władz Akcji Katolickiej,
- płacenie składki członkowskiej, ustalonej przez Walne Zebranie członków Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej.
Art. 16.
Członkiem Akcji Katolickiej nie może być ten, kto publicznie odstąpił od wiary katolickiej, zerwał ze wspólnotą kościelną, albo podlega ekskomunice deklarowanej lub wymierzonej wyrokiem (KPK kan. 316 par.1).
Art. 17.
Członkiem wspierającym Akcję Katolicką może być:
- osoba fizyczna,
- osoba prawna,
- zrzeszenia katolickie nie posiadające osobowości prawnej.
Art. 18.
Członkom wspierającym Akcję Katolicką przysługuje prawo udziału w przedsięwzięciach przez nią podejmowanych.
Art. 19.
Członkostwo w Akcji Katolickiej ustaje w przypadku:

  • rezygnacji zgłoszonej na piśmie do właściwego Zarządu Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej, złożonej za pośrednictwem Władz Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej,
  • wykluczenia z Akcji Katolickiej uchwałą Zarządu Diecezjalnego Instytutu w razie naruszenia przepisów statutu lub regulaminów, z zachowaniem prawa odwołania do Biskupa Diecezjalnego,
  • śmierci.

(fragmenty statutu)

AKTUALNE WYDARZENIA:

Szanowni Sympatycy Akcji Katolickiej!

W dniu 09 stycznia 2016 r. w Wieprzu, w Parafii Wszystkich Świętych, odbyło się doroczne spotkanie opłatkowe Akcji Katolickiej Diecezji Bielsko-Żywieckiej. Zaproszeni na nie byli wszyscy członkowie Akcji Katolickiej wraz ze współmałżonkami.

Spotkanie rozpoczęło się o godz. 11.00 Mszą Świętą, której przewodniczył biskup senior Tadeusz Rakoczy, wygłosił także homilię. Mszę koncelebrowali księża, którzy są „łącznikami” pomiędzy świeckim członkami Akcji Katolickiej a zwierzchnictwem kościelnym. Znakomitą oprawę muzyczną Mszy Świętej zapewnił chór miejscowej parafii, interpretujący kolędy we wzruszający sposób oraz zachwycający maestrią wykonania poszczególnych pieśni.

Po Mszy Świętej wszyscy uczestnicy spotkania opłatkowego mogli skorzystać z poczęstunku w restauracji „Strefa” przy ul. Centralnej 1 w Wieprzu. Oczywiście nie samy chlebem człowiek żyje, więc przed uraczeniem się posiłkiem, była możliwość złożenia wzajemnych życzeń bożonarodzeniowych oraz wspólnego kolędowania. Wsparcia muzycznego użyczyli muzycy z Orkiestry Dętej z Wieprza.

Spotkanie doroczne daje możliwość poznania osób zaangażowanych w Akcję Katolicką we wszystkich parafiach naszej Diecezji. Dzięki takim spotkaniom widzimy, że stanowimy realną siłę. Jest nas wielu, jesteśmy wszędzie. W obecnym parlamencie zasiadają 23 osoby z terenu całej Polski związane z Akcją Katolicką. Warto napisać, że inicjatorką spotkania była pani wójt Gminy Wieprz pani Małgorzata Chrapek. W spotkaniu uczestniczyli między innymi: poseł na sejm RP Sekretarz Stanu MRPiPS obecnego Rządu - Stanisław Szwed, przewodniczący AK w Diecezji bielsko-żywieckiej, senator RP Andrzej Kamiński, były przewodniczący Solidarności Podbeskidzia pan Marcin Tyrna. Proszę o wybaczenie, że na tym nazwisku zakończę wymienianie znamienitych gości, gdyż krótka notatka przekształciłaby się w sążnisty artykuł. Wszyscy goście wnieśli swój wkład w bardzo udane przedsięwzięcie, jakim było to spotkanie. Warto pamiętać, że nie wszyscy uczestnicy spotkania byli członkami Akcji Katolickiej, a niektórzy są ewangelikami. Chwała Bogu za to, że potrafi łączyć ludzi. Tym bardziej widać, że dzieło AK rozwija się i jest otwarte na wszystkich.

Następne spotkanie opłatkowe za rok w Czańcu.

Z Panem Bogiem.

Podsumowanie

Szczęść Boże!

Nadszedł okres Wielkiego Postu. Jest to czas patrzenia na swoje życie i na miniony czas w nieco inny sposób. W tym okresie podejmujemy postanowienia, podsumowujemy pewne rzeczy, które zdarzyły się w poprzednim czasie.

Lutowe spotkanie Akcji Katolickiej było poświęcone podsumowaniu poprzedniego roku oraz zastanowieniu się i częściowym zaplanowaniu działań na rok 2016. Jak zwykle spotkanie rozpoczęło się Mszą Świętą. Następnie zostało przeniesione do Domu Parafialnego. Tam Prezes naszej Akcji Katolickiej, pan Andrzej Bryzek, streścił poprzedni rok działalności. Najważniejsza rzecz, to formacja. Branie udziału w roku Kościelnym poprzez organizowanie rozważań w Drodze Krzyżowej, czuwaniu przy Grobie Pańskim.

Podczas spotkań Akcji w minionym roku, rozważano pod kierunkiem opiekuna Akcji – księdza profesora Piotra Kroczka – aktualne tematy z życia Kościoła. Ksiądz Kroczek wygłasza konferencje dotyczące ważnych i ciekawych zagadnień (np. „Ważność i nieważność Ślubu Kościelnego” i inne), podczas których można zasięgnąć bardzo istotnych informacji. Podczas spotkań można było podzielić się swoimi przemyśleniami i uzyskać właściwą wykładnię obowiązujących zasad. Służy to pogłębianiu wiedzy i daje możliwość bardziej światłego podejmowania dyskusji w różnych środowiskach.

W 2016 roku zaplanowano zorganizowanie pielgrzymki do Krakowa – w planie są: Sanktuarium w Łagiewnikach i Kościół Świętej Anny, gdzie znajdują się relikwie naszego rodaka, Jana Kantego. Dla chętnych będzie możliwość udziału w rekolekcjach w odnowionym staraniem DIAK Domu Akcji Katolickiej w Jeleśni. Wszyscy zainteresowani będą mogli udać się tam także, by zobaczyć, co udało się dokonać i jak obecnie wygląda zabytek, który był niemal w stu procentach zniszczony. Akcja Katolicka naszej Parafii będzie na pewno angażować się w przygotowania mszy świętych oraz weżmie udział w innych nabożeństwach w poszczególnych okresach Roku Kościelnego. Ksiądz profesor Piotr Kroczek wygłosi konferencje. Ich temat to sprawa otwarta, jeżeli będą sprawy szczególnie interesujące dla ogółu członków, ksiądz na pewno je poruszy.

Drogi czytelniku! Jeżeli jesteś zainteresowany udziałem – zapraszamy! Daty spotkań są ogłaszane każdorazowo w niedzielę poprzedzającą spotkanie, podczas ogłoszeń parafialnych. Czekamy na wszystkich chętnych, zapraszamy do pogłębiania swojej wiedzy i formacji.