Parafia pw. św. Małgorzaty i Katarzyny w Kętach

Bierzmowanie

Bierzmowanie młodzieży gimnazjalnej

Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią, należy do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego, dlatego przyjęcie tego sakramentu jest konieczne, jako dopełnienie łaski chrztu. Istotnie, "przez sakrament bierzmowania ochrzczeni jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej". (KKK 1285)

Potrzebne dokumenty i wymagania:

  • świadectwo chrztu świętego i zgoda proboszcza, jeśli kandydat jest spoza naszej parafii,
  • udział w przygotowaniu do sakramentu bierzmowania w naszej parafii,
  • udział w lekcjach religii w szkole i uzyskanie pozytywnej oceny od Księdza Katechety.

Imię
Kandydat do bierzmowania odpowiednio wcześniej obiera sobie imię, które chce przyjąć. Musi to być imię osoby świętej lub błogosławionej. Patronem bierzmowanego powinna być osoba bliska osobowości kandydata. Kandydat zna i naśladuje swojego Patrona, modli się do Boga przez Jego orędownictwo. Wybór patrona nie może być podyktowany wpływem mody czy też opinii otoczenia.

Świadek bierzmowania
Godność tę może pełnić: osoba wierząca (tzn. praktykująca), najlepiej rodzic chrzestny kandydata, osoba bierzmowana, postępująca według zasad wiary, która może być przykładem życia wiara na co dzień dla kandydata, przystępująca regularnie do sakramentów (pokuty i eucharystii), uczęszczająca systematycznie na katechezę (jeśli jest w wieku szkolnym) oraz pragnąca żyć słowem Bożym, rozwijać swoją wiarę przez świadectwo życia i zaangażowanie w życie wspólnoty parafialnej. Świadek, nieustannie wspiera kandydata do bierzmowania modlitwą i głęboką postawą wiary.

Data bierzmowania
Data bierzmowania w naszej parafii jest podawana po ustaleniu z Ks. Biskupem.

Bierzmowanie dorosłych

Sakrament ten jest udzielany osobom dorosłym, po należytym przygotowaniu w parafii. Bliższe informacje można uzyskać poprzez osobisty kontakt z duszpasterzem naszej parafii.
Po przygotowaniu i dostarczeniu aktu chrztu (gdy chrzest odbył się w innej parafii), kandydat otrzymuje od miejscowego duszpasterza poświadczenie, o zdatności do przyjęcia bierzmowania i z tym dokumentem zgłasza się do wskazanej parafii, celem przyjęcia tego sakramentu. Przed przyjęciem bierzmowania uczestniczy w przygotowaniu liturgicznym.