Parafia pw. św. Małgorzaty i Katarzyny w Kętach

Formalności ślubne

Miejscem załatwiania spraw przedślubnych jest parafia stałego lub tymczasowego zamieszkania narzeczonego lub narzeczonej. Narzeczeni zgłaszają się w kancelarii parafialnej ok. 3 miesiące przed ślubem, celem spisania protokołu przedmałżeńskiego. Istnieje możliwość wcześniejszej rezerwacji terminu ślubu.

Narzeczeni okazują następujące dokumenty:

  1. Dowody osobiste.
  2. Metryki chrztu wydane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed zgłoszeniem się zainteresowanych do duszpasterza. Jeżeli ślub odbywa się w parafii, w której narzeczeni nie byli ochrzczeni, pobierają ten dokument w kancelarii parafii, w której zostali ochrzczeni; w akcie tym jest odnotowane, czy osoba jest stanu wolnego i jakie przyjęła sakramenty (np. bierzmowanie). Jeżeli osoba przyjęła sakrament bierzmowania w innej parafii niż parafia chrztu i fakt ten nie został odnotowany w księdze chrztów, powinna uzyskać potwierdzenie przyjęcia tego sakramentu z parafii, w której została bierzmowana.
  3. Dwa egzemplarze zaświadczenia z Urzędu Stanu Cywilnego stwierdzającego „brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa”. Te dokumenty są ważne 6 miesięcy od daty wydania i w dniu ślubu muszą być aktualne (ważne). W innym wypadku potrzebny jest dokument kontraktu cywilnego albo akt zgonu współmałżonka. Narzeczeni otrzymują także w Urzędzie Stanu Cywilnego trzy egzemplarze (czysty formularz) zaświadczenia stwierdzającego, że oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński zostały złożone w obecności duchownego.
  4. Indeks ukończenia katechizacji, czyli świadectwo z ostatniej klasy szkoły średniej bądź zawodowej, na którym widnieje ocena z religii.
  5. Potwierdzenie ukończenia kursu przedmałżeńskiego i spotkań w poradni życia rodzinnego w dowolnym miejscu.


Spisanie protokołu przedmałżeńskiego
Duszpasterz przeprowadza rozmowę z narzeczonymi i sporządza protokół wg prawa kanonicznego. Celem rozmowy jest zbadanie, czy narzeczeni pragną zawrzeć małżeństwo zgodnie z nauką Kościoła, czy są stanu wolnego, czy nie zachodzą między nimi kanoniczne przeszkody do zawarcia małżeństwa oraz omawia sprawy związane z przygotowaniem do małżeństwa.

Zapowiedzi
Po spisaniu protokołu przedślubnego, informację o zamiarze zawarcia małżeństwa należy podać do wiadomości publicznej, dlatego sporządza się i wywiesza specjalny komunikat, czyli zapowiedzi.
Narzeczony(a), który mieszka w innej parafii niż ta, w której spisuje się protokół przedślubny, otrzymuje specjalny dokument, który zanosi do kancelarii swojej parafii, w celu ogłoszenia zapowiedzi w rodzinnej parafii.
Zapowiedzi ogłasza się przez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń parafialnych przez 8 dni (dwie niedziele i tydzień między nimi). Po ogłoszeniu zapowiedzi, należy dokument odebrać i zanieść do parafii, gdzie spisywany jest protokół przedślubny.

Spowiedź przedślubna
Każdy z narzeczonych otrzymuje w czasie spisywania protokołu przedślubnego kartkę do spowiedzi. Pierwszą spowiedź św. należy odbyć zaraz po spisaniu protokołu, a drugą dzień lub dwa przed ślubem kościelnym. Przystępując do spowiedzi należy uprzedzić kapłana, że jest to spowiedź przedślubna.

Świadkowie
Świadkami ślubu mogą być jedynie osoby pełnoletnie, bez względu na narodowość i wyznanie (mogą być tej samej płci). Przed ślubem przynoszą do zakrystii dowody osobiste swoje i narzeczonych, dostarczają do zakrystii obrączki i zaświadczenia narzeczonych o przystąpieniu do sakramentu pokuty. Jeżeli ślub odbywa się w czasie mszy świętej, wypada - jeśli są ludźmi wierzącymi - aby przystąpili wraz z nowożeńcami do Komunii św.

Pozostałe uwagi:

  • narzeczeni w odpowiednim czasie uzgadniają z Siostrą Organistką termin ślubu i konsultują wszelkie kwestie związane z ewentualną dodatkową oprawą muzyczną. Podczas ceremonii ślubnej mogą być wykonywane wyłącznie śpiewy religijne (kościelne, liturgiczne). Istnieje możliwość wykonywania śpiewu solowego lub instrumentalnego (np. skrzypce z akompaniamentem organowym);
  • wystrojem prezbiterium i kościoła zajmuje się Siostra Zakrystianka, z którą należy uzgodnić wybór kwiatów i układ kompozycji;
  • podczas trwania liturgii rejestracja filmowa i fotograficzna może być wykonywana przez osoby z uprawnieniami kościelnymi (z zastosowaniem przepisów kościelnych). Stosowne dokumenty należy okazać księdzu, który będzie prowadził ceremonię i poprosić o jego zgodę.