Parafia pw. św. Małgorzaty i Katarzyny w Kętach

Rada parafialna

PARAFIALNA RADA DUSZPASTERSKA

Sobór Watykański II uczy, że nie tylko duchowni, ale także katolicy świeccy są odpowiedzialni za Kościół. Wspólna odpowiedzialność za Kościół zobowiązuje duszpasterzy, aby korzystali z pomocy i rady świeckich oraz z zaufaniem powierzali im zadania w służbie Ludu Bożego. Należy przy tym przestrzegać zasady pomocniczości, która domaga się, aby kapłani pozostawiali świeckim wykonywanie funkcji leżących w zakresie ich zdolności i kompetencji (KK 37). W Dekrecie o Posłudze i Życiu Kapłanów (DK 9) czytamy: prezbiterzy niech chętnie słuchają świeckich, rozważając po bratersku ich pragnienia i uznając ich doświadczenie i kompetencje na różnych polach ludzkiego działania, aby razem z nimi mogli rozpoznać znaki czasu… i do nich dostosować formę duszpasterzowania. Jednym ze sposobów umożliwienia osobom świeckim przeżycia tej odpowiedzialności za Kościół oraz zgodnej współpracy, jest Parafialna Rada Duszpasterska.

Rada nie jest po to, by kierować parafią. Ma ona jednak głos doradczy w potęgowaniu działalności pasterskiej. Członkowie Rady powinni docierać do parafian, stojących z dala od Kościoła lub zachwianych w wierze. Zgodnie z kan. 536 KPK, stanowi ciało doradcze, którego celem jest świadczenie pomocy proboszczowi jako własnemu pasterzowi parafii w prowadzeniu działalności duszpasterskiej na terenie parafii. Celem Parafialnej Rady Duszpasterskiej jest troska o właściwy rozwój życia religijnego w parafii.

Do zadań Rady należy budzenie postaw apostolskich wśród parafian, wspomaganie duchowieństwa w pracy duszpasterskiej, wyrażanie opinii i wysuwanie propozycji, dotyczących doskonalenia duszpasterstwa parafialnego, wspieranie inicjatyw duszpasterskich w dziedzinie życia liturgicznego, apostolstwa, dzieł pobożności i miłości, wspieranie działalności ruchów, stowarzyszeń katolickich i grup duszpasterstwa specjalnego; inspirowanie działalności charytatywnej, budowanie wśród parafian zaufania do Kościoła i tworzenie dobrego klimatu dla podejmowanych inicjatyw duszpasterskich.

RADA DO SPRAW EKONOMICZNYCH

Drugim gremium wspierającym proboszcza parafii jest Rada do Spraw Ekonomicznych. Realizuje Ona swój cel przez pomoc proboszczowi w sprawowaniu troski o funkcjonowanie wspólnoty parafialnej w jej gospodarczym wymiarze. Czyni to przez odpowiednie doradztwo w kwestiach: budowy, remontu, utrzymania obiektów parafialnych; nabywania, zbywania, utrzymywania, dzierżawy, najmu, użyczenia nieruchomości parafialnych; nabywania, zbywania, utrzymania, użyczenia ruchomości parafialnych; zarządu prawami majątkowymi, posiadanymi przez parafię; doboru odpowiednich podmiotów świadczących usługi gospodarcze w jakikolwiek sposób związane z realizacją troski o ekonomiczną sferę funkcjonowania parafii; pozyskiwania środków i inwestorów w realizacji troski o ekonomiczną sferę funkcjonowania parafii. Informuje także proboszcza o opinii wiernych na temat realizacji zadań związanych z troską o gospodarczy wymiar funkcjonowania parafii.