Parafia pw. św. Małgorzaty i Katarzyny w Kętach

Sakrament chrztu świętego

Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. (KKK 1213)
Chrzest jest najpiękniejszym i najwspanialszym darem Boga. Nazywamy go darem, łaską, zanurzeniem, namaszczeniem, oświeceniem, szatą niezniszczalności, obmyciem odradzającym, pieczęcią i wszystkim, co może być najcenniejsze. Darem - ponieważ jest udzielany tym, którzy nic nie przynoszą; łaską - ponieważ jest dawany nawet tym, którzy zawinili; zanurzeniem - ponieważ grzech zostaje pogrzebany w wodzie; namaszczeniem - ponieważ jest święty i królewski (a królów się namaszczało); oświeceniem - ponieważ jest jaśniejącym światłem; szatą - ponieważ zakrywa nasz wstyd; obmyciem - ponieważ oczyszcza; pieczęcią - ponieważ strzeże nas i jest znakiem panowania Boga. (Św. Grzegorz z Nazjanzu).
Sakrament ten ustanowił Chrystus i powierzył wraz z Ewangelią swojemu Kościołowi, gdy polecił Apostołom: "Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego" (Mt 28, 19).
Poprzez chrzest święty ludzie wchodzą do wspólnoty Kościoła, uczestniczą w powszechnym kapłaństwie, stają się uczestnikami Bożej natury, a wszczepieni w Chrystusa, w jego misterium śmierci i zmartwychwstania, przechodzą ze śmierci grzechu do życia w łasce.
Na znak zapoczątkowania czegoś nowego, otrzymujący chrzest zostaje nazwany po imieniu. Przeważnie jest to imię świętego, który ma być wzorem i patronem w naszym w życiu.
Przyjęcie chrztu pociąga za sobą konsekwencje. Człowiek ochrzczony winien żyć inaczej niż nieochrzczony, bowiem dla niego miarą życia stał się Chrystus. Chrzest nie może być tylko wydarzeniem z przeszłości. Sakrament ten stawia przed nami zadania nieustannego upodabniania się do Chrystusa. Dla chrześcijanina oznacza to przyjęcie tego, co Jezus nakazuje: uznanie potrzeb bliźnich za swoje, stawanie po stronie cierpiących i słabych, szukanie woli Bożej w każdym zdarzeniu i jednoczenie się przez miłość z Bogiem.

INFORMACJE DLA RODZICÓW DZIECKA

 1. Chrzest dziecka powinien odbyć się w parafii zamieszkania rodziców. W przypadku chrztu w innej parafii, konieczne jest uzyskanie zgody proboszcza parafii zamieszkania.
 2. Chrzest może zgłosić jedno z rodziców. Prośba rodziców o chrzest zakłada koniecznie żywą wiarę rodziców dziecka, przynajmniej jednego z nich.
 3. W kancelarii należy przedłożyć (najpóźniej dwa tygodnie przed datą chrztu):
  • akt urodzenia dziecka z USC,
  • dane rodziców chrzestnych (imię i nazwisko, adres zamieszkania).
 4. Sakrament ten jest udzielany w naszej parafii w każdą 1 niedzielę miesiąca w czasie mszy świętej o godz. 10.30 oraz w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia i drugi dzień Świąt Wielkanocy.
 5. Dla każdego dziecka należy wybrać przynajmniej jednego chrzestnego. Reprezentuje on Kościół i ma w razie potrzeby wspierać rodziców w religijnym wychowaniu dziecka. Powinien być dla dziecka przykładem wiary oraz miłości do Boga i ludzi. Warunki konieczne, aby pełnić funkcję rodziców chrzestnych:
  • ukończony 15 rok życia,
  • przyjęty sakrament bierzmowania,
  • uczestnictwo w życiu Kościoła, czyli regularny udział we mszy św. niedzielnej, przystępowanie do spowiedzi i przyjmowanie Komunii św.
 6. Rodzice chrzestni przynoszą zaświadczenie z parafii zamieszkania, że spełniają powyższe wymagania.
 7. Nie może być chrzestną/chrzestnym:
  • kto nie przyjął sakramentu bierzmowania,
  • kto żyje w małżeństwie bez ślubu kościelnego,
  • osoba, która zrezygnowała z uczestnictwa w lekcjach religii,
  • obojętny religijnie, niepraktykujący,
  • prowadzący gorszący tryb życia.
 8. Ojciec chrzestny nabywa dla dziecka świecę chrzcielną, zaś matka chrzestna symboliczną białą szatę.
 9. Przed chrztem rodzice i chrzestni powinni uczestniczyć w katechezie przygotowującej liturgię chrztu i przystąpić do sakramentu pokuty.
 10. Po udzieleniu chrztu rodzice dziecka mają obowiązek umożliwić mu poznanie Boga, nauczyć modlitwy, posyłać na katechizację i przygotować do przyjęcia sakramentów Eucharystii i Bierzmowania. Wszystko to ma być oparte na osobistym świadectwie wiary.