Parafia pw. św. Małgorzaty i Katarzyny w Kętach

Spowiedź święta

Spowiedź święta w naszym kościele:
- codziennie przed mszą świętą poranną i wieczorną,
- w niedzielę przed każdą mszą świętą,
- w każdy pierwszy czwartek miesiąca od godz. 17.30,
- w każdy pierwszy piątek miesiąca od godz. 16.00,
- przed Świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy według podanego planu,
- w czasie rekolekcji parafialnych według podanego planu.

Stały konfesjonał:
Klasztor Sióstr Klarysek przy ul. Kościuszki 6.
Spowiedź od poniedziałku do piątku w godz. 9.30-11.00 oraz 15.00-16.30, a w soboty w godz. od 9.30-11.00.

Sakrament pokuty i pojednania
W sakramencie pokuty Bóg przebacza grzechy popełnione po chrzcie świętym - "Ci zaś, którzy przystępują do sakramentu pokuty, otrzymują od miłosierdzia Bożego przebaczenie zniewagi wyrządzonej Bogu i równocześnie dostępują pojednania z Kościołem, któremu, grzesząc, zadali ranę, a który przyczynia się do ich nawrócenia miłością, przykładem i modlitwą". KKK 1422
Ustanowił go Pan Jezus w dniu zmartwychwstania, gdy stanął wśród Apostołów w Wieczerniku, tchnął na nich i powiedział: "Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane" (J 20, 19-23).

Warunki dobrej spowiedzi:

 1. Rachunek sumienia - przypomnienie sobie popełnionych grzechów od ostatniej spowiedzi; warto skorzystać z dobrego wzoru rachunku sumienia.
 2. Żal za grzechy - wewnętrzny akt woli człowieka, ból serca, z powodu popełnionego zła, deklaracja przed Stwórcą: Panie, gdybym jeszcze raz znalazł się w takich samych okolicznościach jak wtedy, gdy upadłem, postąpiłbym inaczej. Jako formuły modlitewnej możemy tutaj używać słów psalmu pięćdziesiątego pierwszego lub innego tekstu z książeczki.
 3. Mocne postanowienie poprawy - szczera chęć niepopełniania grzechów, deklaracja, opowiedzenie się za dobrem, wyrzeczenie się zła.
 4. Szczera spowiedź (wyznanie grzechów) - rozpoczynamy je znakiem krzyża, pozdrowieniem chrześcijańskim, a następnie podajemy informację o terminie ostatniej odbytej spowiedzi. W tym miejscu należy zwrócić uwagę na grzechy ciężkie zapomniane, czy zatajone w poprzedniej spowiedzi, oraz zaznaczyć, czy po tej spowiedzi została odprawiona pokuta. Bardzo pomocnym dla spowiednika jest przedstawienie się spowiadającego się co do wieku i stanu (np. uczeń, kawaler, mężatka, wdowa, itp.) Można również wspomnieć o okolicznościach naszej spowiedzi, np. z okazji ślubu, pogrzebu, chrztu, itp. Przy niektórych spowiedziach, np. przy spowiedzi przedślubnej, zaznaczenie okoliczności jest wręcz obowiązkowe. Samo wyznanie grzechów ma być proste, krótkie, pełne. Zatem należy je wyznać w miarę zrozumiale, prosto i zwięźle. W wypadku grzechów ciężkich, należy podać ich liczbę oraz okoliczności czy powody. Na zakończenie wyznania grzechów należy zaznaczyć, że więcej grzechów nie pamiętam oraz zadeklarować żal z ich powodu, a także wolę poprawy.
 5. Zadośćuczynienie za grzechy (odmówienie zadanej pokuty i naprawienie wyrządzonego zła)

Skutkami duchowymi sakramentu pokuty są:

 • pojednanie z Bogiem, przez które penitent odzyskał łaskę Bożą,
 • pojednanie z Kościołem,
 • darowanie kary wiecznej, związanej z grzechami śmiertelnymi,
 • darowanie, przynajmniej częściowe, kar doczesnych, będących skutkiem grzechów,
 • pokój i pogoda sumienia oraz pociecha duchowa,
 • wzrost sił duchowych do walki ze złem.